Smile Travels

Power by.

บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

 เลขที่ 111/28 หมู่.5 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์: 099-152-4079
โทรศัพท์: 082-994-6944
โทรศัพท์: 099-196-2559
: info@smile-travels.com
Line ID : @cos1525n
Facebook : Smile Travels

แบบฟอร์มติดต่อ

ต้องการให้ติดต่อกลับ
อีเมล
โทรศัพท์
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดแล้ว และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัท ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามรายชื่อที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
บริษัทส่งมอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ของลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่านช่องทางการสื่อสารทาง อีเมล ข้อความ SMS ไปรษณีย์ และด้วยวิธีการอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท
บริษัทนำข้อมูลไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการขายและการตลาดของบริษัท เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าต่อไป